Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

historic /hi'stɒrik/  /hi'stɔ:rik/

 • Tính từ
  có tính chất lịch sử, nổi tiếng trong lịch sử
  this is a (an) historic occasion
  đây là một cơ hội [có tính chất] lịch sử

  * Các từ tương tự:
  historic present, historical, Historical costs, Historical model, Historical school, historically, Historicism, historicist, historicity