Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

historical /hi'stɒrikl/  /hi'stɔrikl/

 • Tính từ
  [thuộc] lịch sử; có liên quan đến lịch sử
  historical studies
  công trình nghiên cứu lịch sử
  historical materialism
  duy vật lịch sử

  * Các từ tương tự:
  Historical costs, Historical model, Historical school, historically