Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

verifiable /'verifaiəbl/  

  • Tính từ
    có thể thẩm tra
    có thể xác minh

    * Các từ tương tự:
    verifiableness