Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  căn cứ trên sự kiện
  a factual account
  một bản báo cáo dựa trên sự kiện

  * Các từ tương tự:
  factually