Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

factually /'fækt∫ʊəli/  

  • Phó từ
    về mặt sự kiện
    factually correct
    đúng về mặt sự kiện