Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

realistic /riə'listik/  

 • Tính từ
  hiện thực
  có óc thực tế
  thực sự thỏa đáng (lương, giá hàng)
  is this a realistic salary for such a responsible job?
  đấy đã phải là tiền lương thực sự thỏa đáng đối với một công việc đầy trách nhiệm như thế không?

  * Các từ tương tự:
  realistically