Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

straightforward /streit'fɔ:wəd/  

 • Tính từ
  thẳng thắn, thật thà, chân thật
  straightforward in one's business dealings
  thật thà trong công việc buôn bán
  dễ hiểu, dễ làm, không rắc rối khó khăn
  the question is quite straightforward, why can't you answer it?
  câu hỏi rất dễ, không rắc rối gì, sao anh không trả lời?
  hoàn toàn
  a straightforward refusal
  sự từ chối hoàn toàn

  * Các từ tương tự:
  straightforwardly, straightforwardness