Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

straightforwardly /streit'fɔ:wədli/  

  • Phó từ
    [một cách] thẳng thắn, [một cách] chân thật
    [một cách] dễ hiểu, [một cách] dễ làm, chẳng rắc rối khó khăn gì
    [một cách] hoàn toàn