Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  thực, thật, thực sự
  actual capital
  vốn thực có
  he looks younger than his wifebut in actual fact he's a lot older
  anh ta trông trẻ hơn vợ, nhưng thật ra anh ta nhiều tuổi hơn nhiều

  * Các từ tương tự:
  actual address, actual amount, actual code, actual coding, actual data, actual instruction, actual parameter, actual power, actual state