Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • (kỹ thuật)
    biên mã thực, biên mã ngôn ngữ máy