Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

existent /ig'zistənt/  

  • Tính từ
    đang tồn tại; hiện có

    * Các từ tương tự:
    existential, existentialism, existentialist, existentially