Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

existential /,egzis'ten∫l/  

  • Tính từ
    [thuộc] cuộc sống
    [thuộc] chủ nghĩa hiện sinh

    * Các từ tương tự:
    existentialism, existentialist, existentially