Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

existentialism /,egzi'sten∫əlizəm/  

  • Danh từ
    (triết học)
    chủ nghĩa hiện sinh