Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  (-fied)
  thẩm tra
  verify a statement
  thẩm tra một lời tuyên bố
  xác minh (lời nói, sự kiện)
  verify a witness
  xác minh một lời khai làm chứng