Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  xác thực; có thể sờ mó được; hữu hình
  tangible world
  thế giới hữu hình
  tangible proof
  bằng chứng xác thực
  the company tangible assets
  tài sản hữu hình của công ty

  * Các từ tương tự:
  Tangible assets, Tangible wealth, tangibles