Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

ponderable /'pɔndərəbl/  

  • Tính từ
    có thể cân được; có trọng lượng
    (nghĩa bóng) có thể đánh giá; có thể cân nhắc