Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

touchable /'tʌtʃəbl/  

  • Tính từ
    có thể sờ mó được

    * Các từ tương tự:
    touchableness