Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    tính có thể sờ mó được