Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

tactile /'tæktail/  /'tæktəl/

 • Tính từ
  [thuộc] xúc giác
  a tactile reflex
  phản xạ xúc giác
  tactile organs
  cơ quan xúc giác