Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  (sinh vật học) (thuộc) xôma, (thuộc) thể
  somatic cell
  tế bào xôma, tế bào thể

  * Các từ tương tự:
  somatically