Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    lộ liễu; bề ngoài