Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ số nhiều
    (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) của cải vật chất; vật hữu hình