Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

corporeal /kɔ:'pɔ:riəl/  

 • Tính từ
  [thuộc] cơ thể
  corporeal needs
  các nhu cầu của cơ thể
  [thuộc] vật chất
  he is very religious, corporeal world has little interest for him
  ông ta rất mộ đạo, thế giới vật chất ông ta ít quan tâm

  * Các từ tương tự:
  corporealism, corporealist, corporeality, corporealize, corporeally, corporealness