Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  [thuộc] cơ thể, [thuộc] thể xác
  bodily needs
  nhu cầu của cơ thể (như thức ăn, nhiệt…)
  bodily organs
  các cơ quan của cơ thể (như tim, gan…)
  bodily injury
  sự thương tổn thể xác
  Phó từ
  toàn bộ; tấc cả
  toàn bộ cử tọa đứng lên hoan hô diễn giả
  bằng vũ lực
  những người tù bị người ta dùng vũ lực ném vào trong xe cảnh sát