Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

substantial /səb'stæn∫l/  

 • Tính từ
  nhiều, đáng kể
  a substantial improvement
  một sự tiến bộ đáng kể
  obtain a substantial loan
  vay được một khoản tiền nhiều
  (thường thuộc ngữ) chắc; vững chắc
  a substantial chair
  cái ghế chắc
  a substantial wall
  bức tường chắn
  (thường thuộc ngữ) giàu, có nhiều tiền của
  substantial farmers
  những chủ nông trại giàu có
  (thuộc ngữ) chủ yếu; thiết yếu
  mặc dù họ còn khác biệt với nhau về chi tiết, họ đã đồng ý với nhau về những điểm chủ yếu của kế hoạch
  có thực; tồn tại thực sự
  was it something substantial that you sawor was it a ghost?
  cái anh thấy là có thực hay chỉ là bóng ma?

  * Các từ tương tự:
  substantialise, substantialism, substantialist, substantiality, substantialize, substantially, substantialness