Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

durable /'djʊərəbl/  /'dʊərəbl/

 • Tính từ
  lâu, bền, lâu bền
  a durable friendship
  tình bạn lâu bền
  trousers made of durable material
  quần may bằng vải bền

  * Các từ tương tự:
  durableness, durables