Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

well-established /,weli'stæbli∫t/  

  • Tính từ
    đã lâu đời