Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

well-founded /,wel'faʊndid/  

  • Tính từ
    có cơ sở (tin tức)