Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  sạch sẽ, gọn gàng, ngăn nắp
  a tidy room
  một căn phòng sạch sẽ gọn gàng
  tidy habits
  thói quen ngăn nắp
  (thuộc ngữ) lớn (số tiền)
  that must have cost you a tidy sum
  cái đó hẳn phải tốn của anh một số tiền lớn
  Danh từ
  thùng rác, giỏ rác (ở nhà bếp…)
  Động từ
  sắp xếp sạch sẽ gọn gàng, sắp xếp ngăn nắp
  tôi mất cả buổi sáng sắp xếp mọi thứ gọn gàng ngăn nắp
  I must tidy myself up
  tôi phải sửa sang lại tóc tai cho gọn gàng một chút
  tidy something away
  thu dọn (cái gì) đi cho gọn gàng
  hãy thu dọn đồ chơi của con cho gọn gàng sau khi chơi xong nhé!