Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

substantialize /səb'stænʃilaiz/  

  • Ngoại động từ
    làm cho có thực chất, làm cho có chất sống
    Nội động từ
    trở nên có thực chất