Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  (-ier; -iest)
  cứng chắc
  a sturdy chair
  chiếc ghế cứng chắc
  khỏe mạnh, rắn chắc
  a sturdy child
  đứa bé rắn chắc
  kiên quyết
  they kept up a sturdy opposition to the plan
  họ kiên quyết giữ vững sự chống đối kế hoạch