Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

uncompromising /ʌn'kɒmprəmaiziŋ/  

 • Tính từ
  không thỏa hiệp, không nhượng bộ, cương quyết
  an uncompromising negotiator
  nhà thương thuyết không thỏa hiệp

  * Các từ tương tự:
  uncompromisingly