Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

uncompromisingly /ʌn'kɒmprəmaiziŋli/  

  • Phó từ
    không thỏa hiệp, không nhượng bộ, [một cách] cương quyết