Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  [thuộc] bắp thịt, [thuộc] bắp cơ
  muscular contraction
  sự co cơ
  nổi bắp thịt, vạm vỡ
  his powerful muscular arms
  cánh tay nổi bắp thịt của nó

  * Các từ tương tự:
  muscular dystrophy, muscularity