Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  (cũ) vạm vỡ; lực lưỡng (người)
  a boxer of stalwart built
  một võ sĩ quyền Anh có thân hình vạm vỡ
  (thường thngữ) đáng tin cậy; trung thành
  stalwart support
  sự ủng hộ đáng tin cậy
  a stalwart supporter
  người ủng hộ trung thành
  Danh từ
  người ủng hộ trung thành
  tập hợp những người trung thành ủng hộ đảng

  * Các từ tương tự:
  stalwartly, stalwartness