Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    có tính chất đàn ông
    có vẻ đàn ông (nói về đàn bà)
    hợp với đàn ông (đồ dùng)