Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

courageous /kə'reidʒəs/  

  • Tính từ
    can đảm, dũng cảm, gan dạ

    * Các từ tương tự:
    courageously, courageousness