Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

courageously /kə'reidʒəsli/  

  • Phó từ
    [một cách] can đảm, [một cách] dũng cảm, [một cách] gan dạ