Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  sự táo bạo; sự cả gan
  Tính từ
  táo bạo; cả gan
  a daring plan
  một kế họach táo bạo
  a daring person
  một người cả gan

  * Các từ tương tự:
  daringly, daringness