Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  không sợ hãi, kiên cường
  dauntless bravery
  lòng dũng cảm kiên cường

  * Các từ tương tự:
  dauntlessly, dauntlessness