Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

dauntlessly /'dɔ:ntlisli/  

  • Phó từ
    [một cách] kiên cường