Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  táo bạo
  an audacious plan
  một kế hoạch táo bạo
  trơ tráo, táo tợn
  an audacious remark
  một nhận xét táo tợn

  * Các từ tương tự:
  audaciously, audaciousness