Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  vô lễ, hỗn xược
  a pert child
  đứa bé vô lễ
  a pert reply
  lời đáp lại hỗn xược
  (Mỹ) [làm cho] vui; buồn cười
  a pert red hat
  chiếc mũ đỏ trông buồn cười

  * Các từ tương tự:
  pertain, pertaincious, pertainciousness, pertinacious, pertinaciously, pertinaciousness, pertinacity, pertinence, pertinency