Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    tự đắc, vênh váo; xấc xược, ngạo mạn