Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    (-ier; -iest)
    vui vẻ; hoạt bát, lanh lợi
    a jaunty wave of the hand
    cái vẫy tay vui vẻ