Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    sung sức, tràn đầy sức sống
    I feel quite frisky this morning
    sáng nay tôi cảm thấy hoàn toàn sung sức