Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

frolicsome /'frɒliksəm/  

 • Tính từ
  hay đùa nghịch
  a frolicsome kitten
  chú mèo con hay đùa nghịch

  * Các từ tương tự:
  frolicsomeness