Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

rollicking /'rɒlikiŋ/  

  • Tính từ
    vui đùa ầm ĩ; vui nhộn
    have a rollicking time
    hưởng được một lúc vui nhộn