Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    (-ier; -iest)
    nẩy tốt (quả bóng)
    năng nổ (người)