Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  suồng sã, khiếm nhã
  a flippant attitude
  thái độ khiếm nhã

  * Các từ tương tự:
  flippantly